O mně

Advokacii se věnuji od roku 2002 jako samostatný advokát. Mám stálou kancelář v Třešti a pobočku v Jihlavě, v sídle klienta – společnosti Velkoobchod HEVA, spol. s r.o.
Předchozí povinnou tříletou praxi advokátního koncipienta, zakončenou složením advokátní zkoušky, jsem absolvoval v kanceláří JUDr. Tomáše Marka, advokáta v Jihlavě. Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou jsem studoval v letech 1992-1997. Předtím jsem navštěvoval gymnázium Otokara Březiny v Telči.

Právní služby

Nabízím právní služby ze širokého spektra právních odvětví. Věnuji se zejména oblasti soukromého práva, zastupuji však i klienty před správními úřady a orgány v souvislosti s řešením situací upravených správními předpisy a nebráním se rovněž zastupování v souvislosti s trestněprávní problematikou, a to jak v pozici obhájce, tak i zmocněnce osob poškozených trestnou činností. Cílem mé kanceláře je snaha postihnout veškeré potřeby a zájmy klientů, v případě nutnosti však neváhám klienty nasměřovat na své kolegy, kteří se dané oblasti věnují v rámci své specializace.

 • sepis pracovněprávních dokumentů
 • konzultace v pracovněprávní oblasti
 • zastupování před soudem či inspektorátem práce
 • a další

 • obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených
 • územní a stavební řízení
 • právo obcí a krajů
 • přestupkové řízení
 • ostatní správní řízení
 • a další

 • občanskoprávní spory, včetně zastupování u soudu ( vymáhání pohledávek, sousedské spory, obchodní spory, spory ze smluv o dílo atd.)
 • sepisování smluv a jiných dokumentů
 • převody nemovitostí (darování i prodej) a advokátní úschovy peněz a listin s tím spojených
 • ochrana spotřebitele ( uplatňování nároků ze záruk vůči prodejcům)
 • směnečné právo
 • rodinné právo (rozvody manželství, vypořádání majetku po rozvodu, úprava poměrů k dětem, vymáhání výživného)
 • a další

 • územní a stavební řízení
 • právo obcí a krajů
 • přestupkové řízení
 • ostatní správní řízení
 • obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených
 • a další

Ceník

Obecně se odměna mezi advokátem a klientem sjednává některým z následujících způsobů :


Všechny typy či způsoby stanovení odměny lze sjednat i v mé kanceláři. Způsob určení ceny a výše ceny za právní služby se sjednává individuálně podle složitosti případu, podle očekávané délky jeho řešení, či podle návrhu a možností klienta.
V případě dohody na způsobu odměny tak klient srozumitelně a transparentně ví, jak bude odměna počítána nebo stanovena. V případě dohody o úkonové odměně podle vyhlášky bude znění vyhlášky klientovi předloženo a vyhláška vysvětlena. Zde odkaz na text vyhlášky : 177/1996 Sb Sb.
Výše uvedeným postupem je zaručena možnost klienta se svobodně rozhodnout, zda bude mít za daných podmínek o poskytnutí právní pomoci zájem, či nikoliv.

Povinné informace

mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Česká advokátní komora (dále ČAK) je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). ČAK je smírčím orgánem ve sporech mezi spotřebitelem a advokátem. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .


pojištění advokáta
Jak požaduje zákon o advokacii, jsem pojištěn z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie na částku 5.000.000,- Kč.

Kontakt

Telefon: +420 603 889 420
Email : ak.salanda@seznam.cz
IČO: 66253136
Datová schránka ID: 9s8f9fr
Sídlo: U Vodojemu 1041/13, Třešť, 589 01
Pobočka: Žižkova 2609/102, Jihlava, 586 01